ഇന്നത്തെ (23/07/2020 വ്യാഴം) കൈറ്റ് വിക്ടേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് ബെൽ ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകൾ ഒറ്റ ക്ലിക്കിൽ കാണാം

0
SHARE THIS NEWS

ക്ലാസ് ലൈവ് ആയി കാണാൻ കഴിയാത്തവർക്കും കണ്ടവർക്ക് വീണ്ടും കാണാനും ഉപയോഗപ്പെടുത്താം.

Anganwadi
Kilikonchal
Class 13

STD 1
English
Class 29

STD 2
Mathematics
Class 10

STD 3
English
Class 8

STD 4
Environmental Studies
Class 8

STD 5
Basic Science
Class 6

STD 6
Social Science
Class 5

STD 7
Basic Science
Class 5

STD 8
Malayalam (Adisthana Padavali)
Class 4

STD 8
Chemistry
Class 6

STD 9
Information and Communication Technology
Class 3

STD 9
Social Studies
Class 8

STD 10
Malayalam (Adisthana Padavali)
Class 2

STD 10
English
Class 11

STD 10
Physics
Class 11

Plus Two
Business Studies
Class 7

Plus Two
Hindi
Class 7

Plus Two
Mathematics
Class 12

Plus Two
Urdu
Class 2

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here