ഇന്നത്തെ (09/07/2020 വ്യാഴം) കൈറ്റ് വിക്ടേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് ബെൽ ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകൾ ഒറ്റ ക്ലിക്കിൽ കാണാം

0

ഒന്ന് മുതൽ പ്ലസ്‌ ടു വരെ ഉള്ള ക്ലാസുകളിലെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസുകൾ

1, ഒന്നാം ക്ലാസ്‌ ,

ഗണിതം

രണ്ടാം ക്ലാസ്‌

ഗണിതം

3,മൂന്നാം ക്ലാസ്‌

ഇംഗ്ലീഷ്‌

4, നാലാം ക്ലാസ്‌

മലയാളം

5, അഞ്ചാം ക്ലാസ്‌

അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രം

6, ആറാം ക്ലാസ്‌

സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം

7, ഏഴാം ക്ലാസ്‌

ഇംഗ്ലീഷ്‌

8, എട്ടാം ക്ലാസ്‌

സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം
(പുന:സംപ്രേഷണം )

ഗണിതം
(പുന:സംപ്രേഷണം )

9, ഒമ്പതാം ക്ലാസ്‌

ജീവശാസ്ത്രം

രസതന്ത്രം

10, പത്താം ക്ലാസ്‌

സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം

രസതന്ത്രം

ഊർജ്ജതന്ത്രം

പ്ലസ്‌ ടു

ഗണിതം

കെമിസ്‌ട്രി

ഹിന്ദി

ഹിസ്റ്ററി
(പുന:സംപ്രേഷണം )

Previous articleഇന്നത്തെ (08/07/2020 ബുധൻ) കൈറ്റ് വിക്ടേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് ബെൽ ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകൾ ഒറ്റ ക്ലിക്കിൽ കാണാം
Next articleഇന്നത്തെ (13/07/2020 തിങ്കൾ) കൈറ്റ് വിക്ടേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് ബെൽ ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകൾ ഒറ്റ ക്ലിക്കിൽ കാണാം

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here